Remissvar Delbetänkande F-skatteutredningen

Remissvar Delbetänkande F-skatteutredningen

F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) F-skatteutredningen har till uppgift att utreda om dagens F-skattesystemet i sin nuvarande form bidrar till att systemet missbrukas för att undgå skatter och avgifter. Företagarförbundet vänder sig starkt mot formuleringen som utredarens myntat “falska företagare” vilket riskerar att kasta en alldeles oförtjänt skugga och negativ klang över […]
Läs mer…

Remisssvar Förlängt anställningsskydd till 69 år

Regeringen och arbetsmarknadsdepartementet har lagt en promemoria om att lagen om anställningsskydd LAS skall förlängas att gälla till 69 års ålder. Företagarförbundets syn på förslaget är att förslaget riskerar att ytterligare försvåra för äldre att få anställning då företagens rädsla för att fastna i ett anställningsförhållande ökar. Företagarförbundet anser att istället att regeringen bör se […]
Läs mer…

Remissvar: Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

Remissvar: Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

Regeringen har låtit utreda om det är möjligt att skattefinansiera infrastruktursatsningar genom att införa en särskild skatt på fastigheter som berörs av infrastruktursatsningar. Utredarens  bedömning att det inte är möjligt att införa en särskild skatt direkt kopplad till värdeökning på fastighet till följd av infrastrukturinvestering, då det är omöjligt att fastställa skattebasen/värdeökningen på ett tillförlitligt […]
Läs mer…

Remissvar: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Remissvar: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Regeringen föreslår anpassning av reglerna för ägande i utländska företag, s.k. CFC-bolag enligt EU:s direktiv. För utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster, s.k. CFC-bolag, finns särskilda beskattningsregler, CFC-reglerna, som innebär att delägarna kan bli skattskyldiga för CFC-bolagets inkomster. Företagarförbundets bedömning är att detta inte kommer att påverka småföretag och förbundets medlemmar. Läs remissvaret här
Läs mer…

Remisssvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Remisssvar: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Regeringen föreslår i en promemoria att företagare skall få ett förbättrat försäkringsskydd i skedet då man startar upp företag. Oavsett om man startar verksamhet som aktiebolag, handelsbolag eller Enskild firma föreslås man omfattas av försäkringsskyddet. Tiden för uppbyggnadsskedet förlängs från 24 till 36 månader och SGI föreslås motsvara en skälig avlöning för liknande arbete för […]
Läs mer…

Remissvar: Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Remissvar: Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Regeringen föreslår  i en promemoria att skattetillägg skall tas ut vid rättelse på eget initiativ om rättelsen görs efter att skatteverket utkommit med information om generell granskning. Företagarförbundet Fria Företagare är eniga i syftet men oroliga för att skattetillägget skall missa målet, vilket bör vara avancerad skatteplanering och inte småföretagare som gjort enkla misstag i […]
Läs mer…