Remissvar

Remissvar på departementspromemorian ”Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande” DS 2022:29

Företagarförbundet tillstyrker förslaget om att förlänga möjligheten till omställning i arbetslivet och att ha möjlighet att ställa om vid flera tillfällen i livet. Företagarförbundet anser att förslaget kan justeras för att bättre möjliggöra för småföretagare att anställa och kompetensutbilda samtidigt. Det skulle sänka tröskeln för småföretagen att våga/ha möjlighet att anställa samtidigt som kompetenshöjning av arbetskandidaten sker och därmed sänka arbetslösheten i samhället.

Läs remissvaret här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar