Hållbarhet

Starta hållbarhetsresan nu!

Genom att göra små men meningsfulla förändringar är vi säkra på att vi som företagare kan stärka vår konkurrenskraft, minska klimatavtrycket och ta ansvar för framtida generationer. Inte minst ger det oss en tydligare profil och ett starkare varumärke.  Tanken med vår hållbarhetsresa är att den ska vara en enkel och en förhoppningsvis rolig katalysator för dig, med dig och din affär i fokus.

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete på ett enkelt sätt! Starta ”hållbarhetsresan” nu.

Hållbarhetsresan
Så långt har vårt företag kommit...

Registrera ert företag för att starta hållbarhetsresan

Vi skickar material som hjälp i ert arbete. (checklistor, information och en kort videointroduktion 3 min)

Fördelar med hållbarhetsresan...

 • Kunder upplever ert företag som ansvarstagande och fler väljer er som leverantör eller partner.
 • Medarbetare känner en stolthet och meningsfullhet i att företaget tar ansvar
 • Ökar era chanser att vinna upphandlingar, kraven från det offentliga ökar
 • För varje steg på resan får ditt företag ett bevis på att ni tagit er ytterligare en hållplats …

 

Hållbarhetsresan genomförs av Företagarförbundet tillsammans med RISE och #omställningslyftet. Hållbarhetsresan är kostnadsfri för medlemmar. Icke medlemmar betalar 4990 kr för de tre första stegen.

Vi stöttar och stärker småföretagen i deras hållbarhetsarbete

Som aktiv samhällsaktör påverkar Företagarförbundet bland annat genom att driva opinion i frågor som rör småföretagens villkor och möjligheter till utveckling. Att stötta och stärka småföretagen i deras hållbarhetsarbete menar vi är betydelsefullt också för en hållbar samhällsutveckling.


Många företag, både stora och små, ligger redan idag långt framme i hållbarhetsarbetet. De flesta anser att företagen ska ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete. En ökande medvetenhet och ökade förväntningar innebär nya krav från kunder och samhälle. Det innebär i sin tur nya affärsmöjligheter och alltfler företag engagerar sig aktivt för en hållbar utveckling. De ser ett tydligt samband mellan hållbarhetsarbete och ökad lönsamhet.


Samtidigt har små företag, inte minst enmans- och fåmansföretag, begränsade resurser såväl tidsmässigt, personellt som ekonomiskt att bedriva hållbarhetsarbetet. Det gäller i stor utsträckning också Företagarförbundets medlemsföretag. Det krävs både ökad kunskap om hållbarhet och hjälp med prioriteringar av metodval för ett effektivt arbete. Att stötta och vägleda våra medlemsföretag i deras hållbarthetsarbete står därför högt på agendan och är förbundets kanske allra viktigaste framtidsfråga.

Hållbar utveckling - 17 globala mål

Begreppet ”Hållbar utveckling” lanserades 1987 av FN:s världskommission för miljö och utveckling i rapporten ”vår gemensamma framtid”. Kommissionen gav begreppet följande definition:


”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”


En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den sociala, miljön samt ekonomin. De 17 globala målen för hållbar utveckling innefattar alla tre dimensioner och är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den finns till för att uppnå fyra övergripande mål till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen

De globala målen är:

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa miljöförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap
Källa: globalamalen.se

Hållbart företagande

Begreppet ”hållbart företagande” handlar om både hållbar produktion och konsumtion samt om ökad effektivitet i att sköta och utveckla verksamhet och affärer. Konkurrenskraftiga småföretag är en grundläggande förutsättning för samhällets ekonomiska utveckling. Samhällets ekonomiska och politiska stabilitet och utveckling är på samma sätt en grundläggande förutsättning för konkurrenskraftiga företag.


Världen, och inte minst Sverige, förändras nu i snabb takt. Idag blomstrar företag som gör en  grön omställning. Kraven på att företag ska agera hållbart ökar från marknaden och lagstiftaren. För att lyckas nå nya marknader, få nya kunder, attrahera talangfulla medarbetare och hitta nya investerare krävs att hållbarhet är del av företagets långsiktiga vision och en naturlig del i affärer och verksamhet.


För dig som småföretagare gäller det att identifiera förändringar som gör skillnad. Var kan företaget minska sin negativa påverkan och öka sin positiva. Vi är förvissade om att vi i framtiden kommer att se allt fler företag som jobbar med hållbarhet utifrån de tre dimensionerna – den ekonomiska och den sociala dimensionen samt det miljömässiga ansvaret – för att säkra och utveckla sina affärer och sin verksamhet. Härtill kan också läggas det etiska ansvaret som blivit allt viktigare i hållbarhetsarbetet. De företag som inte visar ansvar riskerar sin lönsamhet och överlevnad.


De affärsmässiga fördelarna överväger med råge riskerna. Ökad konkurrenskraft är en sådan fördel. Det blir kostsamt för företag att inte ha ett hållbart perspektiv. En annan fördel är en mer positiv utveckling i verksamhet och affärer och därmed bättre kontroll över ekonomiska och miljömässiga risker samt på leverantörskedjan och på kundernas attityder och förväntningar. Inte minst ger hållbarhetsarbetet företagen bättre förutsättningar att profilera och stärka sitt varumärke.


Vår ambition är att utveckla och profilera förbundets hållbarhetsprofil utifrån Agenda 2030. På så sätt stärker vi inte bara vår relevans som företagarförbund utan också vår position gentemot samhället och dess institutioner och mot media och, inte minst, mot våra medlemsföretag.


Under rubriken ”hållbarhet” samlar vi fortlöpande matnyttig information kring hållbart företagande där du som företagare kan få ökad kunskap, råd och tips om hur du kan komma igång med ett meningsfullt och effektivt hållbarhetsarbete. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring hållbarhet och hållbart företagande.