Företagens priser har inte ökat mer än nödvändigt

Inflationen har effekt på konsumenters priser för produkter och tjänster. Den förra regeringen bad konjunkturinstitutet att titta på om företagen ökat sina priser till konsument mer än vad deras kostnader krävt. Regeringen var rädd för att företagen skulle ha passat på att sko åt sig lite extra med hjälp av inflationen. Konjunkturinstitutets rapport visar att så INTE är fallet.

Konjunkturinstituet skriver på sin webbplats:
Vinstandelen i näringslivet som helhet har varit hög under motsvarande period. Det förklaras till stor del av höga vinstandelar i branscher som gynnats av höga världsmarknadspriser och en svag växelkurs. Analysen är gjord på en relativt aggregerad nivå och de modellbaserade beräkningarna innehåller betydande moment av osäkerhet. Resultaten ska därför ses som indikativa och inte som ett definitivt svar på om konsumentpriserna har ökat mer än vad som kan motiveras av kostnadsökningar under perioden.

”Den huvudsakliga slutsatsen är att det inte finns några tydliga indikationer på att konsumentpriserna (KPIF) har stigit mer än vad som kan motiveras av ökade produktionskostnader sedan det andra kvartalet 2021”, skriver myndigheten i rapporten

De flesta produktgrupper som Konjunkturinstitutet undersökt har ökat sina priser mindre än deras modeller förutsätter att de skulle göra, vilket enligt KI:s metod betyder att de inte gjort omotiverade prisökningar.

Läs rapporten från KI här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar