Skatteförändringar att hålla koll på inför 2021

348C3AEE-A57D-4786-809B-5EF5B377CE43

Sänkt arbetsgivaravgift för unga mellan 19-23 år

Från den 1 april 2021 till 31 mars 2023 föreslås arbetsgivaravgiften sänkas från 31,42 procent till 19,76 procent för alla som vid årets ingång fyllt 18 år men inte 23 år. Förslaget gäller del av lön som uppgår till max 25.000 kr.

Läs mer här

Sänkt skatt för 65+

från 1 januari sänks skatten för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag. För en person över 65 år med en månadsinkomst på 21 000 kronor innebär förslaget en skattesänkning på drygt 800 kronor per år.

Läs mer här

Höjt RUT-avdrag

Taket i RUT-avdraget höjs från 25.000 till 75.000 kr och antalet tjänster som omfattas utökas med tvätt i tvättinrättningar, montering av möbler och möblering av bostad, transport av bohag till återvinning och magasinering, samt enklare tillsyn av bostad eller fritidshus.

Utökat växa-stöd

Nedsatt arbetsgivaravgift för den första anställda utökas till att omfatta de förts två anställda. Nedsättningen skall ges till företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd som anställer en till. Stödet väntas gälla från 1 juli 2021 – 31 december 2022. Reglerna innebär att enmansföretag som anställer sin första medarbetare bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på den ersättning som betalas till personen.

Läs mer här

Skattereduktion vid inköp av anläggningstillgångar

Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier som görs 2021. 3,9 procent av anskaffningsvärdet av inventarierna kan begäras som skattereduktion i inkomstdeklarationen 2022. För att erhålla skattereduktionen krävs att inventarierna innehas under en viss tid. Gäller fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet samt handelsbolag.

Läs mer på regeringens webplats

ROT-avdrag för installation av solceller

Skattereduktion för både arbetskostnader och material vid installation av ”grön teknik”, tex. solceller, lagring av egenproducerad energi eller laddningsplatser för elfordon. Reduktion fås direkt i samband med köpet eller fakturan och uppgår till 15 procent på solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter. Reduktionen får uppgå till max 50.000 kr per person och år. Skattereduktionen börjar gälla från 1 januari 2021.

Läs mer på regeringens webplats

Höjd energiskatt för uppvärmningsbränslen

Skattenedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen i tillverkningsprocesser tas bort i två steg. 1 juli 2021 minskas nedsättningen från 70 till 35 procent. Från 1 januari 2022 tas nedsättningen bort helt.

Läs mer här

Drivmedelskatten höjs inte längre i takt med BNP

Koldioxidskatt och energiskatt tas ut på drivmedel som bensin och diesel. Skattesatserna räknas årligen upp med KPI- och BNP-utvecklingarna. BNP-uppräkningen innebär ett årligt schablontillägg om två procentenheter. Denna BNP-uppräkning slopas för 2021 och 2022.

Höjd energiskatt på el i yrkesmässig användning

Skatt på elförbrukning vid yrkesmässig användning måste enligt EU:s energiskattedirektiv ligga på minst miniminivån 0,5 euro per megawattimme. Regeringen anser att den svenska skattenivån på 0,5 öre per kilowattimme inte håller tillräcklig marginal mot miniminivån och föreslår därför att den höjs till 0,6 öre.

Höjd fordonsskatt – förändringar i bonus-malus

Fordonsskatten för nya fordon med höga koldioxidutsläpp höjs. Bonusen för fordon utan utsläpp av koldioxid höjs samtidigt från 60.000 till 70.000 kr.

Läs mer här

Expertskatten sänks

Forskare, experter och nyckelpersoner från utlandet erbjuds möjlighet till skattelättnad under fem år istället för som tidigare under tre år. Förändringen träder u kraft 1 januari 2021 och gäller för dem som börjat sin anställning efter den 31 maj 2020.

Läs mer här

Forskning och Utvecklingsavdraget (FoU avdraget) utökas.

Arbetsgivare som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar lägre arbetsgivaravgift för dessa personer. Tidigare var kravet att 3/4 delar av tiden skulle läggas på forskning och utveckling men nu sänks kravet till att minst 50 procent av arbetstiden skall läggas på FoU. Taket för nedsättningen höjs från 450.000 kr per månad till 600.000 kr per månad. Förslaget väntas träda i kraft den 1 juli 2021

Läs mer här

Skattereduktion på inkomst

Skattereduktion för de med lägst inkomst. Från årsinkomst på 40.000 kr och upp till 600.000 kr erhålls skattereduktion. Den blir som störst vid ca 240.000 kr i årsinkomst och väntas bli 1.500 kr per månad. Oklart när under 2021 denna skattereduktion väntas träda i kraft.

Höjd skatt på tjänstebil

Förmånen av fri bil eller delvis fri bil skall förändras så att kostnaden speglas mot att ha en privatägd bil. Förslaget ligger hos finansdepartementet som väntas komma ut med mer detaljer innan årsskiftet. Oklart ännu när förslaget väntas träda i kraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr