Höstbudgeten för småföretagen

Svantesson Höstbudget

Färre småföretag skall behöva redovisa moms.

En av regeringens prioriteringar är att skapa goda villkor för företagande i Sverige. I höstbudgeten går regeringen därför fram med ett förslag om att färre småföretag ska behöva redovisa moms genom att höja omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 kronor till 120 000 kronor.

LÄNK

Fler utbildningsplatser på yrkesvux och yrkeshögskolan

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.

LÄNK

50 miljoner satsas på att förenkla.

Regeringen satsar drygt 50 miljoner kronor på åtgärder som ska underlätta för företagen. Bland annat inrättas ett förenklingsråd som ett komplement till Implementeringsrådet. De båda råden ska ta fram rekommendationer och förslag på åtgärder som minskar regelbördan och administrativa kostnader med syftet att stärka företagens konkurrenskraft. Även informationssajten verksamt.se förstärks, samt att regeringen skjuter till medel för att underlätta för kommunerna i arbetet med att erbjuda fler digitala tjänster mot företag.

Vi behöver skapa handlingsutrymme för företagens förnyelse i takt med omvärldsförändringar. Genom mer kunskap om företag på myndigheterna, bättre utformade och enklare regler samt ökad användning av digitala tjänster minskar vi företagens regelbörda och administrativa kostnader, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

LÄNK

Kommentar: Både företag och politiker, oavsett, partifärg är och har varit överens i två decenier om att regelförenkling bör genomföras. Trots detta händer väldigt lite, återstår att se om denna regering lyckas med mer än att bara prata om det…

Höjt ROT-avdrag.

Taket för rotavdrag föreslås höjas tillfälligt från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024. Samtidigt införs det tillfälligt separata tak för rot- och rutavdragen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och ska gälla för hela 2024. Under första halvåret 2024 kommer det dock endast gå att göra 50 000 kronor i rotavdrag.

Kommentar: Detta är extra välkommet för företag inom byggsektorn och servicebranschen.

LÄNK

Omställning – minska utsläpp från industriföretag

100 miljoner tillförs Industriklivet för att stötta industrier som vill ställa om för att minska sina utsläpp. Detta innebär att Energimyndigheten, som ansvarar för Industriklivet, kan ge mer stöd till projekt och investeringar under 2024.

LÄNK

Kommentar: Alla satsningar som kan underlätta och stimulera företagens omställning uppmuntras av Företagarförbundet, dock riskerar dessa satsningar att till största delen landa i större industrier. Företagarförbundet ser gärna att blicken även riktas mot småföretagen för att se hur dessa kan stöttas i sin omställning.

Drivmedel

3,84 miljarder går till att sänka skatten på bensin. Det görs genom att slopa indexering och en extra skattesänkning på 75 öre. 1,8 miljarder kronor går till att sänka priset på diesel med 43 öre. Dessutom föreslås en förlängning av den utökade skattenedsättningen för jordbruksdiesel.

LÄNK

Utbildning nära företagens behov

I budgeten avsätts 25 miljoner kronor 2024 för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas per år för detta. – Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Yrkeshögskolan har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar som leder till jobb. Under nästa år vill regeringen därför sjösätta en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna med utgångspunkt i yrkeshögskolans modell. En sådan pilot kan ge oss värdefulla erfarenheter och insikter, säger utbildningsminister Mats Persson.

Läs mer

Kommentar: Detta förslag är ett steg i rätt riktning mot Företagarförbundets modell ”Tillväxtjobb”

Gå igenom bidraget till forskning och utveckling

Regeringen vill göra en teknisk översyn av det så kallade FoU-bidraget, som möjliggör för arbetsgivare att få avdrag från arbetsgivaravgifterna om företaget har anställda som arbetar med forskning eller utveckling.

Översyn av regler för bolag och företrädare

Regeringen aviserar att man vill se över reglerna för underskott vid ägarförändringar inom bolagsbeskattning för att förenkla dessa. Vidare ska Regeringen återkomma med förslag om förändringar avseende reglerna kring det skatterättsliga företrädaransvaret.

Kommentar: Detta är oerhört positivt eftersom reglerna kring underskott är komplexa och principerna för företrädaransvaret kan slå väldigt hårt på företagare. Vi ser med spänning fram emot att följa detta för att se vad för konkret som kan komma presenteras framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr