#8 Hållbart företagande

grönt klimatkollegie

Företagarförbundets reformagenda punkt 8 lyfter fram förslag på förändringar för att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart företagande.

Arbete med hållbarhet runt om i världen styrs till dels av välfärdskapacitet. Det innebär att länder med låg välfärdskapacitet prioriterar denna före hållbarhetsarbete. Det finns likheter med hur det fungerar bland företagen. Trycket från konsumenter ökar successivt och är i vissa branscher så stort att hållbart företagande är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. För att kunderna annars vänder dem ryggen. Friluftsbranschen är ett sådant exempel, de leverantörer av kläder och utrustning som inte har ett hållbarhetsfokus ses inte av målgruppen som ett varumärke man först och främst vill handla av.

Men i många branscher är trycket ännu inte stort nog att påverka en aktiv omställning. Många företag arbetar med hållbarhet ändå, för att det ”känns bra” och för att det är viktigt för dem själva och deras personal. Men för de som ännu inte kommit igång behövs incitament för att börja arbeta med företagets hållbarhet. Incitament som driver på utvecklingen till dess att efterfrågan på hållbarhet från slutkunden så stor att det ger en komparativ fördel mot andra företag. Eller växa sig så pass stora att de anser sig ha råd att investera i hållbarhet för möjligheter till rekrytering och rykte på marknaden.

Här behöver staten fylla på med incitament under tiden denna marknadsutveckling pågår och till dess att trycket är stort nog att reglera kraven på hållbarhet på egen hand. Dessutom behöver insatser göras på kompetenssidan avseende hållbarhet för de minsta företagen. Därför är det rimligt att koppla stödinsatser till följd av corona med kompetensutveckling för individer och företag och att dessa kompetensutvecklingsinsatser innehåller hållbarhetsfrågor.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Företagarförbundet föreslår fem insatser för att småföretag ska ges möjlighet att arbeta med hållbarhet:

  1. Låt hållbarhet och FN:s globala mål för hållbarhet vara en av grundbultarna för de initiativ och regelförändringar som görs politiskt avseende entreprenörskap och företagande. Det gör både Sverige och företagen konkurrenskraftigare i förhållande till omvärlden på den globala marknaden.
  2. Skapa en anpassad och enkel certifiering – ”Hållbara affärer” för mindre företag så att dessa kan ta ett första steg mot hållbarhet. Ett företag är inte antingen hållbart eller inte. Därför är det avgörande att det första steget mot hållbarhet är lätt att ta. Det är viktigt att sänka tröskeln för det första steget.
  3. Kräv någon form av certifiering för deltagande i upphandlingar.
  4. Möjliggör större avsättning till periodiseringsfond för entreprenörsföretag som är certifierade. Eftersom de affärsmässiga fördelarna för småföretag ännu ofta är små avseende hållbarhet behöver dessa investeringar ett incitament. Exempelvis kan små företag få sätta av 70-100 procent i periodiseringsfond under fem år. Det ger nystartade entreprenörsföretag möjlighet att arbeta hållbart och lättare kapitalisera detta arbete.
  5. Möjliggör avdrag på arbetsgivaravgiften liknande FoU-avdraget för de anställda som arbetar med utveckling av hållbarhet

Ladda ner Företagarförbundets reformagenda här.

Läs Företagarförbundets rapport om hur småföretagare förhåller sin verksamhet till miljö och hållbarhet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr