FöretagarFörbundet och andra näringslivsorganisationer kritiska till ny insolvenslag

[one_half]

Svenskt Näringsliv, Bankföreningen, Företagarna och Företagarförbundet är kritiska till stora delar av det lagförslag om ett samlat insolvensförfarande som idag presenteras. – Förslaget är inte empiriskt underbyggt och för dåligt utrett för att kunna läggas till grund för lagstiftning. Det är svårt att se helheten samt vilka konsekvenser förslaget får, säger Anne Wigart, Marie Holmberg Lüning, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren, som deltagit som experter i utredningen för de nämnda organisationernas räkning.

2007 års Insolvensutredning lämnar i dag sitt förslag till ny insolvenslag till regeringen. Utredaren Jan Ertsborn har haft i uppdrag att bland annat se över hur lagen om företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursförfarandet.

– Förslaget innebär ett omfattande byte av begrepp. Etablerade begrepp som till exempel konkurs och företagsrekonstruktion ersätts av det nya begreppet insolvensförfarande. Konsekvenserna av terminologibytet för exempelvis blanketter, rättsfallstolkning och bedömning av praxis är grovt underskattade i utredarens konsekvensutredning, anser de fyra experterna.

– Förslaget om ägarklausuler i en rekonstruktionsplan innebär att ändringar i gäldenärsbolagets ägande ska kunna genomdrivas mot aktieägarens vilja. Förslaget är framlagt så sent att det inte varit möjligt att analysera det tillräckligt. De ifrågasätter om förslaget är förenligt med EG-rätten och med egendomsskyddet i Europakonventionen och i regeringsformen. Om det genomförs finns stor risk att många avhåller sig från att ansöka om företagsrekonstruktion.

– Delar av förslaget är dock bra. Det gäller exempelvis det separata ackordsförfarande som utredaren föreslår och som kan bli ett bra verktyg för rekonstruktion av inte minst små och medelstora företag.

– Det gäller också förslaget att förbudet mot att i konkurs återvinna skatter och avgifter avskaffas. De fyra experterna stödjer detta förslag, men enligt deras uppfattning förutsätter det att även företrädaransvaret enligt skattebetalningslagen avskaffas. I annat fall riskerar ännu fler företagare än i dag att bli personligt ansvariga för betalningen av företagets skatteskulder.

[/one_half]

[one_half_last]

– Vår sammantagna bedömning är tyvärr att utredaren har bedrivit utredningen på ett sätt som vi inte kan ställa oss bakom. I vissa fall har vi till exempel inte fått tillräcklig möjlighet att analysera och diskutera viktiga frågeställningar. Situationen är olycklig, särskilt med hänsyn till den insolvensrättsliga lagstiftningens betydelse och behovet av förändringar av den. Vår förhoppning är därför att förslaget inte läggs till grund för lagstiftning nu utan i stället skyndsamt läggs till grund för en fortsatt utredning av frågan, avslutar Anne Wigart, Marie Holmberg Lüning, Charlott Aston Brovall och Elisabeth Gustafsson Lövgren.

Marie Holmberg Lüning
Bankföreningen, 070 – 763 63 32

Anne Wigart
Svenskt Näringsliv, 070- 568 80 66

Charlott Aston Brovall
SHR, som i utredningen företrätt Företagarna, 08 – 762 74 11

Elisabeth Gustafsson Lövgren
Ackordscentralen, som i utredningen företrätt Företagarförbundet, 0730 – 32 69 68

För ytterligare information:

Gemensamt särskilt yttrande

Marie Holmberg Lüning
Bankföreningen
070 – 763 63 32

Anne Wigart
Svenskt Näringsliv
070- 568 80 66

Charlott Aston Brovall
SHR, som i utredningen företrätt Företagarna, 08 – 762 74 11

Elisabeth Gustafsson Lövgren
Ackordscentralen, som i utredningen företrätt Företagarförbundet
0730 – 32 69 68

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr