Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 3 kap 2 §

Här lämnas förslag till regler för hur sjukpenningsgrundande inkomst ska beräknas för nystartade verksamheter. Huvudregeln är att under 24 månader räknat från den tidpunkt då verksamheten registrerats, eller borde ha anmälts för registrering, ska den sjukpenningsgrundande inkomsten beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning av anställning. För tid som faller utanför de angivna 24 månaderna ska den pensionsgrundande inkomsten fastställas genom särskilt beslut av Försäkringskassan.

Igångsättande av företag kräver, som lagstiftaren har föreslagit, oftast en inkörningsperiod av ett par år. Störningar som inträffar under den tiden, till exempel sjukdomsperioder, utdragna patentbeslut och liknande, kan avsevärt reducera den utmätta starttiden. FöretagarFörbundet önskar att de myndighetsinterna instruktioner som kan komma att utfärdas kring hanteringen av dessa särskilda beslut blir så klara som möjligt för att öka den likformiga hanteringen över landet. FöretagarFörbundet har i tidigare yttrande föreslagit att startperioden skulle om fatta 36 månader. Förbundet vill att den föreslagna perioden och Försäkringskassans hantering ska utvärderas då den varit i kraft
någon tid.

I övrigt har FöretagarFörbundet inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.