Tänk på det här när du redovisar i coronatider

Businessmen working with graph data at home office

Pandemin ställer nya krav på hela samhället. Också när företag ska sköta sin redovisning dyker en rad frågor upp. Vi bad Kevin Kristoffersson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, på Frejs, svara på några viktiga frågor.

Upplysningarna bör ge läsaren en tydlig bild av om bolaget har förutsättningar för att fortsätta driften. Kevin Kristoffersson säger att allt egentligen kokar ner till ”fortsatt drift”.

– Going concern som termen lyder på engelska, säger Kristoffer

Finns det krav om att informera om covid-19 under allmänt om verksamheten i årsredovisningen?

– Nej, inte under ”Allmänt om verksamheten”, däremot ska enlig K3 såväl viktiga förhållanden och väsentliga händelser, förväntad framtida utveckling och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer tas upp i förvaltningsberättelsen och enligt K2 under ”Väsentliga händelser”. För de flesta företag faller covid-19 in under båda dessa rubriker.

Kevin Kristoffersson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Kan du ge exempel på någon upplysning som bör finnas med?

– Vi kan till exempel ta ett företag som bokar artister och dylikt. Där finns en uppenbar osäkerhet kring vad som kommer att gälla framöver beträffande begränsningen på maximalt 50 personer i samma lokal.

Ska man upplysa även om bolaget inte påverkats av covid-19?

– Först och främst har jag svårt att se att något företag går helt opåverkat genom coronakrisen. Men om så skulle vara fallet tycker jag absolut att företaget ska upplysa om det, eftersom coronakrisen är en sådan stor och speciell händelse som påverkar det mesta i samhället.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret – vad bör framgå där med anledning av coronakrisen?

– Företaget bör beskriva hur coronakrisen har påverkat bolaget och vilka åtgärder företaget har vidtagit för att motverka den. Vad bör framgå under noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång?

– Det är egentligen en fortsättning på Väsentliga händelser under räkenskapsåret, där bolaget utvecklar vad som har hänt efter året i relation till covid-19, hur företagets åtgärder har fallit ut och om företaget har ändrat något i sin strategi.

TEXT: BJÖRN DICKSON

FOTO: JONAS TOBIN & GETTY IMAGES

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr