Promemorian Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

FöretagarFörbundet välkomnar förslagen i promemorian. Förbundet anser dock att utform- ningen av den nya paragrafen 3 a kan göras vidare. I förslaget sägs att ”Kronofogdemyndighe- ten är skyldig att på begäran av den registrerade…” göra ändring i sitt register. Personer som drabbas av fel i Kronofogdemyndighetens register är ofta utomlands, är ungdo- mar eller saknar vana vid att kontakta myndigheter. Om det uttalade kravet på att det måste vara den registrerade som själv begär ändringen slopas, öppnas möjlighet för föräldrar och kontaktpersoner att begära ändring. Det skulle göra ett ändringsförfarande enklare utan att det skulle innebära någon försämring av rättssäkerheten. 

 

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar