FöretagarFörbundet ser det som positivt att inkomster av arbete beskattas lägre än inkomster ur transfereringssystemet. En utökning av jobbskatteavdraget bedömer förbundet kommer att innebära ett större utbud av arbetskraft.

Utformningen av förslaget innebär också att de gynn- samma effekterna blir störst för låg- och medelinkomsttagare. FöretagarFörbundet vill emellertid poängtera att det är viktigt att lagstiftningen inte blir sådan att den kommer att kräva särskilda administrativa åtgärder för företagen. Frågan behandlas särskilt i avsnittet 3.4.2 Avgränsning av arbetsinkomstbegreppet och mynnar ut i att sjuk- lön som en företagare betalar, inte ska särredovisas på kontrolluppgift.

Det får visserligen som effekt att en del ersättningar från arbetsgivaren kommer att ligga till grund för jobbskat- teavdrag trots att det principiellt är fel. Det offret anser förbundet måste göras för att förslaget ska kunna hanteras i det praktiska arbetet.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.