Produktinformation energirelaterade produkter

Synpunkter på (KOM (2008) 778 slutlig /2)

FöretagarFörbundet stödjer förslagets målsättning, det vill säga att förbättra konsumenters möjligheter att göra ekonomiskt och miljömässigt informerade val.

Vi anser samtidigt att formuleringen ”energy-related product, hereinafter referred to as ”product”, means any good having an impact on energy consumption during use, which is placed on the market and/or put into service in the Community, including parts intended to be incorporated into energy-related products covered by this Directive which are placed on the market and/or put into service as individual parts for end-users and of which the environmental performance can be assessed independently. innebär att osäkerheten är stor när det gäller vilka produkter som kommer att omfattas av det föreslagna direktivet. Då en detaljerad konsekvensanalys inte finns tillgänglig, samt implementeringskostnaden för märkning i olika produktkategorier ej är fastställd är det inte möjligt för oss att ta ställning till förslaget i dess nuvarande form.

Just den extra administrativa börda som implementeringskostnaden kan komma att innebära är särskilt viktig för de mindre företagen. Mindre företag är ofta mindre väl förberedda att hantera ytterligare administrativ börda jämfört med större företag. Ökad administrativ börda kan därför komma att systematiskt snedvrida marknaden till större företags fördel. Detta problem har varit begränsat i fallet med energimärkningsdirektivet, då den aktuella marknaden huvudsakligen betjänas av större företag.

När nu direktivet föreslås utvidgas till en betydligt bredare grupp produkter förändras situationen och risken för konkurrenssnedvridning ökar. Vi efterlyser också en mer omfattande analys av effekterna på slutkonsumenten uppdelat efter olika produktkategorier.
Synpunkter på (KOM (2008) 778 slutlig /2)

FöretagarFörbundet avstår från att lämna synpunkter på detta förslag till direktiv.

Hämta remissen som Word-dokument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr