Nya lagar till hösten

lagar och regler

Under halvårsskiftet av 2022 har flera viktiga lagar och lagändringar börjat gälla. Här listar vi de som är viktiga för dig som företagare att känna till.

Arbetsrätten reformeras (1 oktober)

Ändringarna innebär bland annat ökade möjligheter till kollektivavtalsavvikelser från lagen om anställningsskydd, att en anställning som utgångspunkt gäller på heltid och att särskild visstidsanställning införs. Vidare innebär ändringarna att uppsägning från arbetsgivaren ska grunda sig på sakliga skäl och att en anställning inte består vid tvist om giltigheten av uppsägning eller avskedande. Tre arbetstagare får undantas från turordningen, turordningsregler och rätt till omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad införs. Slutligen ska kundföretag i vissa fall erbjuda inhyrda arbetstagare tillsvidareanställning eller betala ersättning. 

Omställnings- och kompetensstöd införs (1 oktober)

Det införs även en statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer som tillhandahåller grundläggande omställnings- och kompetensstöd som väsentligen motsvarar det offentliga stödet. Kammarkollegiet ansvarar för det grundläggande omställnings- och kompetensstödet.
Enskilda personer som inte omfattas av kollektivavtal ska kunna få ett offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd genom staten. Det offentliga stödet lämnas i form av rådgivning, vägledning och förstärkt stöd. 

Nya regeler för att främja tydliga och förutsägbara arbetsvillkor (29 juni)

Arbetsgivarens skyldighet att lämna information till arbetstagare i början av ett anställningsförhållande utökas. Ändringarna innebär även bland annat att en arbetstagare som huvudregel under sin anställning får ha en annan anställning och att en arbetsgivare ska lämna ett skriftligt svar om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad.

Etableringsjobb (1 september)

– en helt ny modell införs för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända

Etableringsjobb skiljer sig från dagens befintliga subventionerade anställningar på så sätt att staten betalar en ersättning direkt till individen. Detta istället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och sedan får ersättning för en del av den från staten. Etableringsjobb är en helt ny modell för staten att stimulera anställningar för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras (1 juli)

Lagändringen innebär att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ändras. Nybilspriset vid beräkningen av förmånsvärdet sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik, istället för att utgå från nybilspriset för närmast jämförbara konventionella bil. Nedsättningens storlek baseras huvudsakligen på den genomsnittliga nedsättning som görs i dag för respektive fordonstyp och uppgår till 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningsbeloppets storlek får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. Ändringen gäller för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången från och med 1 juli 2022.

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer (1 juli)

Mervärdesskatten för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från tolv procent till sex procent. Syftet är att förstärka de befintliga incitamenten i mervärdesskattesystemet för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt.

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt (1 juli)

Omsättningsgränsen för befrielse från mervärdesskatt höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Det innebär att företag med en omsättning på högst 80 000 kronor inte längre behöver vara registrerade till och deklarera mervärdesskatt. Syftet är att förenkla för mindre företag och andra aktörer med liten verksamhet.

Skattelättnad för avgift till arbetslöshetskassa (1 juli)

Den nya skattelättnaden för avgift till arbetslöshetskassa innebär att 25 procent av den avgift som en medlem under året har betalat till en svensk arbetslöshetskassa ger rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. I underlaget för skattereduktion ska efter begäran även avgift till en utländsk arbetslöshetskassa medräknas. 

Skärpta regler om utstationering av förare och sanktioner mot företag som fuskar (15 juni)

De nya reglerna tydliggör att svenska löner och villkor ska gälla när förare från andra länder utför transporter i Sverige. Det klargörs bland annat att utstationering föreligger när förare kör inrikestransporter i Sverige för utlandsetablerade transportföretag. Utstationering av förare ska anmälas till Arbetsmiljöverket, genom en särskild deklaration. Syftet med reglerna är att skapar förutsättningar för sund konkurrens på yrkestrafikområdet. För att underlätta kontroller av att reglerna följs ska deklarationen visas upp vid en vägkontroll. I annat fall ska transportföretaget betala en sanktionsavgift. Vidare föreslås ett straffrättsligt ansvar för en beställare av en transport om transporten utförs av ett utlandsetablerat transportföretag med en utstationerad förare utan att en deklaration lämnats in.

Stärkt konsumentskydd och modernisering av konsumenträtten (1 maj)

Den nya konsumentköplagen innebär ett stärkt konsumentskydd och en modernisering av konsumenträtten vid köp av varor och vid avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Lagen, som genomför två EU-direktiv, reglerar bland annat vad som utgör fel på en vara eller digitalt innehåll, vem som ansvarar för felet och vilken rätt konsumenten har att få felet avhjälpt. Alla fel som visar sig under två år efter köpet av en vara ska som utgångspunkt anses vara fel som näringsidkaren ansvarar för, vilket är en förlängning från tidigare sex månader. I lagen finns även vissa särskilda regler vid konsumentköp av levande djur.

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (1 juni)

Det införs bland annat ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete behöver inte heller återkallas vid ringa fall av avvikelse eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna inte framstår som skälig. Vidare införs ett krav på ett anställningsavtal för att beviljas arbetstillstånd och ett försörjningskrav vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft. Ändringarna syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar.

Ny lag om företagskonstruktion (1 aug)

En rekonstruktionsplan, som innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem, ska kunna fastställas med bindande verkan. Kraven på rekonstruktörer skärps och rekonstruktörer ställs under tillsyn. Det nya lagen innebär också att det skapas förutsättningar att koncentrera handläggningen av rekonstruktionsärenden till färre tingsrätter och att EU:s insolvensdirektiv genomförs.

Stöd till företag och statliga myndigheter med anledning av brexit (1 maj)

Förordningen gör det möjligt att, för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023, lämna stöd för kostnader som förorsakas av att Förenade konungariket lämnat Europeiska unionen. Stöd får lämnas till företag för kostnader för konsult- och rådgivningstjänster, märkning av produkter, deltagande i mässor och liknande. Stöd får även lämnas för investeringar i hamninfrastruktur till den del infrastrukturen är nödvändig för statens myndighetsutövning. Stöd får också lämnas till statliga myndigheter för kostnader som föranleds av brexit. Frågor om stöd prövas av Svenska ESF-rådet.

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd införs i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden (2 juli)

Ett nytt omställningsstudiestöd införs genom en ny lag om omställningsstudiestöd. Stödet kan lämnas till studerande som uppfyller villkor om förvärvsarbete. Studerande ska kunna få stödet för studier vid utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel och utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation. Stödet, som ska bestå av bidrag och lån, kommer innebära att de allra flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år. Omställningsstudiestödet är ett komplement till det reguljära studiestödet och syftar till att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. 

En mer enhetlig och effektiv marknadskontroll av varor och produkter införs (25 juli)

Bestämmelserna innebär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till exempel säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön. Marknadskontroll avser de åtgärder som myndigheter vidtar för att säkerställa att produkter på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och att de är kontrollerade och märkta på föreskrivet sätt.

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (1 augusti)

Det införs bland annat bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Det införs även sanktionsbestämmelser för överträdelser av de nya tillståndskrav som följer av förordningen och av föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandena. Lagändringarna görs med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen.

Källa regeringen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr