FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss.

-FöretagarFörbundet avstår från att lämna synpunkter på förslagen rörande revisorers
skadeståndsansvar.

-FöretagarFörbundet tillstyrker slopandet av jävsbestämmelserna för små företag. Åtgärden
anpassar bestämmelserna till de mindre företagens behov och kommer att minska de
administrativa kostnaderna både för köpare och säljare av revisionstjänster till mindre företag. Det
är viktigt att de nya jävsreglerna träder i kraft samtidigt med avskaffandet av revisionsplikten för
små företag, för att minska de mindre företagens kostnad för att hämta in information gällande nya
regler.

-FöretagarFörbundet avstår från att lämna synpunkter på förslaget till införande av en enhetlig
revisorskategori.

-FöretagarFörbundet anser att det med tanke på de mycket generösa övergångsvillkoren för
godkända revisorer är tveksamt om krav på revisorsexamen för godkända revisorer bör ställas. I
och med att revisorsexamen ej kommer att behöva ha avlagts innan 2015, med möjlighet till
dispens till 2017, är det tveksamt om examenskravet i praktiken kommer att ha någon
kvalitetshöjande effekt.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.