FöretagarFörbundet stödjer tjänstedirektivets målsättning, det vill säga att förbättra konkurrensen vad gäller tjänster på den inre marknaden. Vi välkomnar även de möjligheter till minskad administrativ börda som införandet av de gemensamma kontaktpunkterna innebär. Våra synpunkter på genomförandet av direktivet rör särskilt vikten av att bibehålla konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska företag. Vi anser även att konsekvensanalysen gällande svenska småföretag är alltför begränsad vad gäller detta område.

För att undvika att de ändringar som följer av principen om frihet att tillhandahålla tjänster medför konkurrensnackdelar för svenska företag föreslår vi att den svenska kontaktpunkten får i uppdrag att regelbundet utvärdera vilka effekter genomförandet av tjänstedirektivet får på svenska företag, om huruvida det kan finnas motiv att anpassa svensk lagstiftning, så att separata regler ej gäller för svenska och utländska företag som tillhandahåller tjänster i Sverige.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.