INKOMPLETT Genomförande av tjänstedirektivet

FöretagarFörbundet stödjer tjänstedirektivets målsättning, det vill säga att förbättra konkurrensen vad gäller tjänster på den inre marknaden. Vi välkomnar även de möjligheter till minskad administrativ börda som införandet av de gemensamma kontaktpunkterna innebär. Våra synpunkter på genomförandet av direktivet rör särskilt vikten av att bibehålla konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska företag. Vi anser även att konsekvensanalysen gällande svenska småföretag är alltför begränsad vad gäller detta område.

För att undvika att de ändringar som följer av principen om frihet att tillhandahålla tjänster medför konkurrensnackdelar för svenska företag föreslår vi att den svenska kontaktpunkten får i uppdrag att regelbundet utvärdera vilka effekter genomförandet av tjänstedirektivet får på svenska företag, om huruvida det kan finnas motiv att anpassa svensk lagstiftning, så att separata regler ej gäller för svenska och utländska företag som tillhandahåller tjänster i Sverige.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr