Sammanfattning
FöretagarFörbundet välkomnar förslag för att stärka svenska och europeiska bolags konkurrenskraft. FöretagarFörbundet är dock negativt inställt till nya regelsystem framtagna på EU-nivå för att ersätta inhemsk lag. Däremot förespråkar vi en utredning om hur en gemensam rättsakt för onlinemiljö skulle gestalta sig och en konvention som småföretagare genom en förordning kan använda sig av och som även skulle vara tillämplig på all handel mellan företag och konsumenter.

Hämta remissen som PDF