Har inte kollektivavtal – måste jag förhandla med facket?

Midsection close up of unknown caucasian man holding a box with personal items stuff leaving the office after being fired from work due recession economic crisis downturn losing job company shutdown

Fråga till rådgivningspanelen Jag är tvungen att minska min personalstyrka. Jag är inte bunden av kollektivavtal. Måste jag förhandla med facket?

Svar: Innan arbetsgivaren fattar beslut som uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren oftast skyldig att förhandla med en eller flera fackföreningar. De grundläggande reglerna om förhandlingsskyldighet finns i 10–13 § medbestämmandelagen (MBL). Som arbetsgivare måste du förhandla innan beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist fattas.

Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls måste arbetsgivaren primärförhandla enligt 13 § MBL (som hänvisar till 11 § MBL) med alla berörda arbetstagarorganisationer, det vill säga de som har medlemmar som berörs av arbetsbristen. Arbetsgivaren måste alltså fråga arbetstagarna om facklig tillhörighet. Om arbetstagaren vägrar att berätta för arbetsgivaren om han eller hon är medlem i någon fackförening, kan arbetsgivaren utgå från att arbetstagaren inte är medlem i någon fackförening. Men glöm inte säkra bevisningen.

Om arbetstagarna inte är medlemmar i någon fackförening finns det inte någon förhandlingsskyldighet enligt MBL. Den enskilde arbetstagaren har inte någon rätt till förhandling enligt MBL.

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal ska förhandla med kollektivavtalsbunden fackförening enligt 11 § MBL vid driftsinskränkningar innan beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist fattas. Förhandlingsskyldigheten är dock långt mer vidsträckt än så i 11 § MBL.

En arbetsgivare med kollektivavtal måste påkalla och genomföra förhandling i frågor som rör en viktigare förändring av verksamheten och frågor som rör viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållande för medlem i fackföreningen. Förhandlingsskyldigheten är således väldigt omfattande. Den kan till exempel röra hur organisationen ska se ut.

Arbetsgivaren är oftast skyldig att förhandla med en eller flera fackföreningar.

I båda situationerna gäller att om förhandling inte äger rum eller om förhandling påkallas för sent gör sig arbetsgivaren skyldig till brott mot förhandlingsskyldigheten. Sanktionen är allmänt skadestånd (ideellt skadestånd) som kan bli tämligen kännbara.

Under förhandlingarna om arbetsbristuppsägningar är det en rad frågor som behandlas, till exempel behovet av driftsinskränkningen, det vill säga motivera arbetsbristen i sig, omplaceringsmöjligheter och turordningsfrågor samt ofta gå igenom en konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagens regler.

Rådgivningspanelen
Göran Smedberg/Caroline Schiess

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr