3:12-utredningen – vad innebär det för småföretagare?

Den kraftigt försenade 3:12-utredningen presenterades i torsdags förra veckan och har redan fått kritik från flera organisationer. Här går vi igenom huvudpunkterna.

– De s.k. 3:12-reglerna ska motverka att aktiva delägare i fåmansföretag omvandlar högre beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst genom utdelning eller försäljning av aktierna. Genom flera ändringar under senare år har reglerna blivit mer förmånliga samtidigt som utrymmet för inkomstomvandling har ökat, vilket kan undergräva reglernas legitimitet, skriver utredarna.

Genom åren har reglerna blivit alltmer komplicerade och därför har det framförts krav på att förenkla dem. Fåmansföretag är aktiebolag (och ekonomiska föreningar) där fyra eller färre personer, direkt eller indirekt, äger mer än hälften av rösterna i bolaget. Även närstående personer (make, barn, föräldrar osv) räknas in så att delägaren och närstående räknas som en enda person. Aktier i bolag som är noterade på en reglerad marknad räknas däremot inte som fåmansföretag.

Utredarna själva lyfter fram dessa punkter som de viktigaste:
• Förtagets löneunderlag ska liksom i dag få användas vid beräkningen av kapitalinkomstbeskattad utdelning. Den nuvarande nivån på 50 procent ersätts dock av tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – samtidigt som delägarna måste ta ut högre lön än i dag för att få utnyttja reglerna.
• Löneunderlaget fördelas mellan delägarna och beräkningen gynnar därför inte företag med många delägare. Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan därmed tas bort.
• Förenklingsregeln innebär i dag att en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 159 775 kr kr) kan beskattas som kapitalinkomst. Denna nivå sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 101 675 kr).
• Skatteuttaget på aktiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent och blir detsamma för ägare i alla onoterade bolag.
• En särskild undantagsregel införs som medför att beskattningen inte påverkas av om en försäljning av ett fåmansföretag sker till någon inom familjen eller till någon utomstående.

Den utredning (drygt 500 sidor lång) som nu presenterats föreslår att ändringarna ska träda i kraft 1 januari 2018 (men får effekt på löner för 2017). Förslaget ska nu skickas ut på remiss och därefter får finansdepartementet utforma ett slutligt lagförslag. Detta måste sedan godkännas av riksdagen innan det ska träda i kraft.

Revisionsbyråer påpekar att de sparade underlagen (K10) fredas enligt förslaget, vilket är positivt för de småföretagare som under flera år byggt upp företag och väntat med att plocka utdelning.

Pwc skriver angående löneunderlag:
Företagens löneunderlag ska även i fortsättningen få användas vid bland annat beräkningen av utrymmet för den lågbeskattade utdelningen, men fler nivåer införs. Beräkningen individualiseras vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Dessa nivåer gäller per delägare/närståendekrets:
• 10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)
• 25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (474 400 – 3 558 000 kr)
• 50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 558 000 kr)

De större revisionsbyråerna har sedan tidigare planerat informationsträffar för sina kunder angående de nya reglerna. Som vanligt gäller det att sätta sig in i vad det innebär för just ditt företag eftersom reglerna är komplicerade. Dessutom är det fortfarande osäkert hur det slutliga förslaget kommer att se ut – och om regeringen lyckas baxa det genom riksdagen.

Läs vad Pwc skriver om 3:12-förslaget >>

Här hittar du hela utredningen >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr