Tillväxtjobb #1

Tillväxtjobb.001

REFORMAGENDA #1 Tillväxtjobb

Tillväxtjobb - ”Modern lärlingsutbildning”

Vi föreslår en modern lärlingsutbildning som vi kallar ”Tillväxtjobb” som bidrar till lösningar för flera av de problem som vi beskrivit:

  • Kompetensutveckling av individ
  • Arbetslöshet (stigande till följd av Corona)
  • Kompetensunderskott i företagen
  • Matchningsproblematik
  • Miljöbelastning (till följd av kompetens och matchningsproblematik)
  • Hållbart arbetsliv
  • Tröskelproblematik vid anställning för små företag. 

Trappstegsmodellen – så funkar den Tillväxtjobb sänker tröskeln för att anställa genom att en anställning kan ske på 25 procent (orange) under de första 12 månaderna och kompletteras med 75 procent kompetensutbildning (blå). Därefter kan steg för steg tas på ”trappan” till full anställning efter 3 års tid. 

Kompetensutveckling av individ På samma sätt som IT-kompetensen gjorde att stora delar av befolkningen tog ett utvecklingssprång med hjälp av ”hem-PC” avdraget vid millennieskiftet, kan Tillväxtjobben flytta stora delar av befolkningen ett par steg upp på kompetensutvecklingsstegen. På samma sätt som hem-PC reformen styrde kompetenshöjningen mot IT och datavana styr kombinationen utbildning och jobb individerna mot kompetens direkt knuten till behoven på företaget där arbetstagaren arbetar. Ett hållbart stöd genom att stödinsatsen direkt avsätts i faktiska värden som skapar utveckling på företaget och därigenom behov för mer arbetskraft och fortsatta anställningar. Stödet fasas ut av sig självt efterhand och undviker att skapa ett konstgjort bidrag till företagen vilket inte är bra för vare sig företag eller samhälle. 

”Trappstegsmodellen för att små företag skall kunna ta rimligt stora steg”

Arbetslöshet (stigande till följd av Corona) Prognoser pekar på att Sverige kan ha ca 600.000 arbetslösa eller fler 1 januari 2021 Genom Kompetensutvecklingsjobb sänks trösklar för att anställa, samtidigt som företagen kan erbjudas den kompetensutveckling de saknar för att utvecklas på samma sätt som individen erbjuds dess kompetensutveckling den behöver för att vara anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Genom Kompetensutvecklingsjobb har de dessutom redan ”en fot inne” och har under utbildningens gång haft chansen att bidra och ”skapa sitt” värde för företaget och sig själv vilket i många fall kommer leda till en fulltidsanställning. 

Kompetensunderskott i företagen Till följd av svårighet att matcha uppstår kompetensunderskott i företagen och utvecklingen stannar av i onödan. Genom att erbjuda ”kompetensutvecklingsjobb” där arbete kombineras med utbildning på plats hos företaget kan detta underskott avhjälpas. Med utbildning som är vald för arbetets och företagets utvecklingsmöjligheter lika mycket som individens, skapas ett förnuftigt förhållande mellan en nyanställd och företaget. Förväntningarna på dennes arbets-, och kompetensinsats kan skruvas upp efterhand utbildningen pågår. På samma sätt kan utbildningen fokuseras av individen mot de behov som denne upplever i sitt arbete på plats på företaget. 

”Trappstegsmodellen för att individer skall kunna ta rimligt stora steg”

Matchning Ett stort glesbefolkat land som Sverige och en individuell möjlighet att utbilda sig oavsett marknadsbehov bygger en svårighet att matcha arbetskraft mot företagens behov. Detta leder till att arbetskraft tvingas att flytta eller pendla stora avstånd med miljöbelastning som följd. Dessutom är pendlande en sämre lösning ur hållbarhetssynpunkt då dessa anställningar tenderar att avslutas efter kortare tid än arbeten närmare hemmet. En dålig affär för både företag, arbetstagare och miljö. Att istället anställa en ”semi-matchad” person och kompetensutveckla denne på plats hos arbetsgivaren blir en mer hållbar lösning ur många perspektiv. 

Miljöbelastning (Till följd av matchningsproblematik) Perfekt matchning har en baksida genom att den matchade ofta får pendla långa avstånd eller flytta. Pendling har en negativ inverkan på miljön. Genom att semimatcha och kompetensutveckla på företagen kan medarbetare få möjlighet till jobb i närheten av den plats de bor på. Därigenom kan miljöbelastning genom onödig och tidskrävande pendling minskas. 

Hållbart arbetsliv Perfekt matchning kräver inte sällan tillfälliga flyttar till andra platser i landet för att ta tillfälliga jobb under kortare tid (6-12 månader). Detta skapar i mindre företag ofta en ojämn resurs på arbetskraft vilket försvårar en stabil och långsiktig tillväxt. Genom att kompetensutveckla på plats skapas ett hållbarare arbetsliv, en långsiktig utveckling för den anställde och stabilitet för företaget. Stabilitet som är lönsam för alla inblandade parter, individ, företag, stat, kunder med flera. 

Tröskelproblematiken vid anställning i små företag Att anställa en eller flera personer i ett företag med 10 anställda är inget jättesteg även om de flesta företag självklart väger dessa beslut noga. Men i ett enmansföretag är en extra anställd (utöver företagaren själv) ett enormt steg och tröskeleffekten hämmar dessa steg. Helt plötsligt skall omsättningen i det närmaste dubblas, vilket är en utmaning i vanliga fall och ännu större i en nedåtgående konjunktur. Därför måste trösklarna hyvlas ner. Genom kompetensutvecklingsjobb erbjuds företagen en möjlighet att ta halva steget eller en del av steget mot en anställning. Samtidigt som den nyanställde kommer att bidra med sin nyvunna kunskap allteftersom och skapa större värde för sig och företaget. 

Jobb och kompetensutveckling för både individ och företag Genom införandet av en modern lärlingsutbildning ”Tillväxtjobb” flyttas arbetslösa medborgare till sysselsatta och kompetensutvecklande. Jobbet med tillhörande utvecklingsprogram är på riktigt, kraven från företaget den anställde jobbar/ kompetensutvecklar sig på är på riktigt. Uppskattningen för den anställde är på riktigt. Kompetensutbildningen leder till ett jobb – det hela är på riktigt! Samtidigt som både individ, företag och samhälle kompetenshöjs. Bra för Sverige helt enkelt! 

Se föredrag från Almedalen om Tillväxtjobb och her dessa kan halvera arbetslösheten i Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr