Småföretagens export ökar dubbelt så snabbt som storföretagens

Warehouse worker writing on clipboard with checklist details shi

Sveriges närmare 1 miljon småföretag har fått en allt viktigare roll för jobb, tillväxt och strukturomvandling. En färsk rapport från Svenskt näringsliv visar även att betydelsen för svensk export ökat kraftigt hos småföretagen. (Färre än 49 anställda)

Rapporten visar på stor tillväxtpotential och en fortsatt exportökning i småföretagen.

Rapportens viktigaste resultat summeras:

 • Småföretagens andel av varuexporten uppgår till knappt en fjärdedel, och deras andel av importen är drygt en tredjedel. Exportandelen har ökat snabbt, medan importandelen ökat mer långsamt.
 • En betydande del av såväl varuexport som import sker genom egenföretagare som svarar för mer än 10 % av både Sveriges varuexport och varuimport.
 • Andelen småföretag som har export är omkring dubbelt så hög i industrin som i tjänstesektorn. Detta understryker vikten av att underlätta och främja tjänste- handeln inom EU.
 • De små företagens handel har en stor tyngdpunkt på Norden, där de svarar för mer än en tredjedel av varuexporten.
 • Småföretagens andel av svensk varuexport är relativt genomsnittlig jämfört med småföretagens export i andra EU-länder. Småföretagens andel av importen är relativt sett hög jämfört med EU-snittet.
 • I Sverige är 95 000–125 000 personer direkt sysselsatta med småföretagens varu- export. Till detta kommer den sysselsättning i olika tjänstesektorer och under- leverantörer som dessa jobb skapar. Den totala sysselsättningseffekten via små- företagen är därmed minst dubbelt så stor, det vill säga 190000–250000 personer.
 • En ökning av småföretagens export med cirka 10 % kan grovt beräknas ge ytterligare omkring 10000 direkta jobb, och omkring 20000–25000 nya jobb totalt sett.

Det finns en stor potential i en ökad export från småföretagen. Enligt Svensk Näringsliv så behövs följande insatser för att ta tillvara på potentialen hos småföretagen och främja exporten hos dem.

 • Inför flexiblare verktyg hos stödmyndigheter för mindre exportaffärer, som kan skräddarsys just efter småföretagets behov.
 • Inför exportcoacher för småföretag som ett långsiktigt stöd i internationaliserings- resan.
 • Satsa på branschprogram för små och medelstora företag.
 • Säkerställ tillgången till finansieringen för småföretagens exportaffärer genom att fortsätta och utveckla satsningar på nya finansieringsverktyg.Det är viktigt att betona att rapporten avser småföretagens direkthandel, det vill säga den inkluderar inte exporten via underleveranser till andra företag eller via större handelsföretag. Utlandsmarknadernas totala betydelse för småföretagen, liksom småföretagens totala betydelse för svensk export och sysselsättning, är således än större än rapportens statistik visar.

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr