Småföretagarnas förväntningar 3 månader fram

Boy has problems with bills. Concept of economic failure

Företagarindikatorn Juli 2024

Företagarindikatorn för juli 2024 visar en utmanande situation för småföretagen i Sverige. Med en generell pessimism kring framtidsutsikterna och fortsatta problem med omsättning och likviditet, står många företag inför svåra tider. Trots detta finns det sektorer och företag som ser möjligheter och förväntar sig förbättringar, vilket ger en blandad men huvudsakligen negativ bild av det nuvarande affärsklimatet. ​​

Affärsklimat och Förväntningar 

Företagarindikatorn visar hur företagarna förväntar sig att deras verksamhet kommer att utvecklas under de kommande tre månaderna. Denna indikator mäts som ett balansmått, vilket är skillnaden mellan andelen företag som förväntar sig en positiv utveckling och andelen som förväntar sig en negativ utveckling. För den senaste omgången av undersökningen var balansmåttet -3, vilket indikerar att fler företag förväntar sig en försämring än en förbättring.

Omsättning och Likviditet 

Undersökningen inkluderar också en bedömning av hur företagens omsättning, likviditet och arbetstid har utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad. Resultaten visar en varierande bild beroende på bransch och företagsstorlek.

  • Omsättning: Många företag rapporterar en minskning i omsättningen, vilket reflekterar den generella ekonomiska nedgången.
  • Likviditet: Likviditetsproblemen kvarstår för många företag, vilket påverkar deras förmåga att hantera kortsiktiga betalningsförpliktelser.
  • Arbetstid: Företagen har i genomsnitt rapporterat oförändrade eller minskade arbetstimmar, vilket kan indikera minskad aktivitet och efterfrågan.

Positivt och Negativt 

Trots de negativa utsikterna finns det också företag som rapporterar positiva förändringar. Dessa företag ser en ökning i efterfrågan och omsättning, vilket bidrar till en mer optimistisk syn på framtiden. Dock dominerar de negativa förväntningarna, vilket återspeglas i det negativa balansmåttet.

Demografiska Skillnader 

Rapporten identifierar också skillnader i förväntningar baserat på kön, bolagsform och företagens omsättning. Till exempel:

  • Kön: Det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga företagare i deras förväntningar, med manliga företagare som generellt sett är mer optimistiska.
  • Bolagsform: Aktiebolag tenderar att ha en något mer positiv syn jämfört med enskilda firmor.
  • Omsättning: Företag med högre omsättning har i genomsnitt en mer positiv förväntan på framtiden.

SEB Företagarindikatorn för juli 2024 ger en detaljerad bild av det nuvarande affärsklimatet för småföretag i Sverige. Rapporten är baserad på webbintervjuer med 617 enmansföretagare, genomförda inom ramarna för Iniziopanelen och Norstat mellan den 14 och 24 juni 2024. Dessa företag har en omsättning på minst 250 000 kronor, och resultaten har vägts med avseende på bransch.

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr