Satsa även på den psykiska arbetsmiljön

LARS
Det är lätt att fokusera på den fysiska och glömma den psykosociala arbetsmiljön. Svårare men minst lika viktigt.

EN BRA fysisk arbetsmiljö för sina medarbetare, friskvårdsbidrag, ergonomiska kontorsmöbler eller förebygga arbetsskador, står högt upp på agendan för de flesta arbetsgivare. Den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas betydligt mer sällan, trots att den är minst lika avgörande för att förebygga sjukskrivningar och hög personalomsättning.

– De fl esta arbetsplatser satsar på att skapa en bra fysisk arbetsmiljö för sina medarbetare, men det psykosociala arbetsmiljöarbetet, som ska främja medarbetarnas psykiska välbefinnande och bland annat ska bidra till att förebygga mobbning, kränkningar och stressrelaterad problematik, är ofta eftersatt, säger Lars Havinder, organisationspsykolog på Havinder&Carlström.

– Det beror på att många arbetsgivare upplever det som betydligt mer svårt och komplicerat att ta tag i och jobba aktivt med dessa frågor än att exempelvis köpa in ergonomiska arbetsredskap.

EFFEKTERNA AV det psykosociala arbetsmiljöarbetet är ofta svårare att mäta. Många

arbetsgivare tycker dessutom att det är svårt med gränsdragningar mellan privat- och arbetsliv, de väljer därför att inte lägga sig i när de märker att en medarbetare inte mår bra.

TEXT: ANNIKA WIHLBORG FOTO: PRIVAT

LARS HAVINDER TIPSAR

1 Chefer behöver bli medvetna om och våga ta tag i tidiga signaler på stress, konlikter och kränkande särbehandling som påverkar den psykiska arbetsmiljön.

2 De arbetsplatser som fungerar bäst ofta har en öppen kultur med en systematisk diskussion kring psykisk ohälsa och vilka faktorer som bidrar till en frisk arbetsplats. Våga diskutera vad ni kan göra för att främja medarbetarnas välbeinnande och främja psykisk ohälsa, det ska vara lika naturligt som att diskutera fysisk arbetsmiljö.

3 Exempel på signaler som tyder på hög arbetsbelastning och stress är att medarbetaren sällan tar ut sina raster, ett försämrat arbetsresultat, ett högt arbetstempo under längre perioder, arbetsskador och ökad sjukfrånvaro. Om du agerar direkt vid den här typen av signaler kan du förebygga kostsamma sjukskrivningar och kanske även undvika att personen i fråga säger upp sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr