Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn

Sammanfattning:
Promemorian Fi 2007/4468 saknar ett grundläggande och väsentligt moment: det lämnas ingen uppgift om vilket som är lagstiftarens huvudsakliga mål. Är målet att lämna direkt stöd åt vissa typer av tjänstföretag genom att sänka de sociala avgifterna eller är målet att förbättra omsättningen för dessa företag genom att företagen kan sänka sina priser som en följd av att lönekostnaderna sänks? Promemorian innehåller ett omfattande siffermaterial vars syfte inte är uppenbart. Vissa delar kan tolkas som stöd för ett direkt företagsstöd, vissa delar som ett stöd för en omsättningshöjning som en följd av sänkta priser.

FöretagarFörbundet anser det olämpligt att stödja vissa branscher genom en sänkning av arbetsgivaravgifterna. I synnerhet som de aktuella branscherna är så många och med så blandad verksamhet som förslaget omfattar. Ett direkt företagsstöd i form av en sänkning av arbetsgivaravgifterna vållar i sin förlängning också problem i samband med löneförhandlingarna. Det finns tydliga skillnader i synen på vem som äger det frigjorda kostnadsutrymmet; företagaren eller de anställda. Promemorians förslag att stödja vissa branscher kan få som effekt att de sänkta löneomkostnaderna i dessa branscher tvingar upp lönerna även i andra branscher som inte åtnjuter stöd. Det kan bli en omöjlig pedagogisk uppgift att förklara varför en bilverkstad som bara reparerar personbilar kan betala högre löner, eller ha bättre lönsamhet, än en lastbilsverkstad.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr