Punkterna i regeringsbildningen som påverkar företagen.

Riksdagshuset_2

Efter månader av förhandlingar och ”samtal” så verkar det som om Sverige får en regering. I debatten så har för första gången på många år företagen kommit i lite större fokus.

Här är de huvudsakliga punkterna i uppgörelsen mellan S, MP, C och L som har inverkan på företagen.

 • Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam.
 • Arbetsgivaravgifter sänks.
 • Förbättrade regler för personaloptioner.
 • Borttagen extraskatt på generationsskiften genomförs.
 • RUT-avdraget breddas till fler tjänster. Taket i RUT ska tredubblas. RUT-avdraget ska utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster.
 • 3:12-reglerna förenklas (utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 2022)
 • En omfattande skattereform genomförs. Reformen ska öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande, bidra till att klimatoch miljömål nås, stärka Sveriges konkurrenskraft, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt.
 • Sänkt skatt på arbete och grön skatteväxling. Värnskatten tas bort 1 januari 2020. Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. En kraftfull grön skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.
 • Införandet av en familjevecka påbörjas. Föräldrar till barn mellan 4 och 16 år som arbetar får tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande.
 • Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet 3 att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.
 • Möjligheterna till omställning förstärks och arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning förbättras. Kunskapslyftet byggs ut, inklusive högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Möjligheten att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna utökas.
 • Fler ska kunna bli företagare. Genomför en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande (Utredning under 2019-2020 och förändringar från 2021) och sänkt aktiekapital till 25 000 kronor (Ds våren 2019. Ny lagstiftning från 1 januari 2020).
 • Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden kortas. Vägen in på arbetsmarknaden förstärks genom att fler får chansen till ett jobb utan utbildningskrav. Detta sker genom ett införande av etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa (i enlighet med parternas förslag). Dessa ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och till bemanningsföretag på ett sätt som gör att fördelarna i etableringsjobben inte går förlorade
 • Staten har genom Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar.
 • Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd
 • Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.
 • Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. (Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska genomföras 2021).
 • Bygg ut den digitala infrastrukturen i hela landet. Målet ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.
 • Stärk rättssäkerheten för markägare och företag och säkerställ att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Det handlar om den infekterade striden där staten tar skog utan att ge ersättning för det.
 • Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr