Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Sammanfattning
FöretagarFörbundet välkomnar Kommissionens arbete och ambition att inom ramen för finansiella tjänster föreslå ytterligare förbättringar och åtgärder för Europas småföretag samt privatpersoner. FöretagarFörbundet anser att regelverken bör vara harmoniserade samt avspeglas på såväl nationell som regional och lokal nivå. Regelverken bör vara så likvärdiga som möjligt mellan EU-länderna.

FöretagarFörbundet anser att man måste börja från grunden och bygga upp människors förtroende för kreditinstituten på lokal nivå, precis som det omnämns i grönboken, samt att det krävs utbildning av kunden/konsumenten inför alla valmöjligheter som finns.

Hämta remissen som PDF

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar