Följ FNs 17 hållbarhetsmål i Sverige

waving colorful national flag of sweden.

För snart 6 år sedan den 15 september 2015 antog FNs medlemsländer en agenda för hållbarutveckling. Agenda 30 som den döptes till har 17 Globala hållbarhetsmål som skall uppnås till 2030 för att världen skall ledas mot en hållbar och rättvis framtid. Varje land följer upp hur landet utvecklas mot målen och FN följer upp globalt hur utvecklingen rör sig.

Sverige har som nation en framstående plats på många av de 17 målen, och har sammantaget en andra plats i världen, med 85,6 procent måluppfyllnad. Grannen Finland ligger etta på 85,9 procent. Men vi har fortfarande mycket kvar att göra på många av dem. De som främst sticker ut och som kräver särskilda insatser är:

  • Den ekonomiska och sociala ojämlikheten minskar inte.
  • Flera nationella miljömål inklusive klimatmålen uppnås inte.
  • Våld och kränkningar minskar inte och mobbing ökar bland unga.

Rapporten visar att Sverige har goda förutsättningar att nå de globala målen för hållbar utveckling jämfört med många andra länder, men att flera utmaningar kvarstår. Bland annat minskar inte den ekonomiska och sociala ojämlikheten, flera av de nationella miljömålen uppnås inte med nuvarande åtgärder, våld och kränkningar minskar inte och mobbing ökar bland unga. Sverige har också utmaningar kopplade till mål 12 om en hållbar konsumtion och produktion.

Sverige betraktas ofta som ett föregångsland vad gäller hållbar utveckling. Vi vill ses som ett land som värderar jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa och grön omställning högt, vilket även flera globala mätningar visar. 

– Vi har kommit en bra bit närmare agendans mål, men det finns fortfarande utmaningar att ta itu med. För att komma ända fram behöver vi, med gemensamma krafter på lokal, regional och nationell nivå, driva arbetet för ett hållbart samhälle framåt. Det breda engagemanget som finns hos många samhällsaktörer är avgörande och ger mig stort hopp om att resan mot hållbarhet kan gå snabbt framåt, säger Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Frågan kvarstår hur och om vi kommer att nå hållbarhetsagendans mål i tid. De globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Styrkan med Agenda 2030 och de 17 målen och 169 delmålen är att de tydligt visar hur olika områden av utveckling påverkar och interagerar med varandra. Att utrota hunger (mål 2) kräver både en utrotning av fattigdom (mål 1) och att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser (bl.a. mål 12, 13 och 14). Jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor (mål 5) kräver såväl jämlikhet (mål 10) som god utbildning (mål 4). De 17 målen är på så vis både mål i sig själva och medel för att uppnå de andra målen. De är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Följ och läs mer om hur Sverige lever upp till målen på SCBs sajt här

Läs om Sveriges rapport till FN här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr