Fem förslag för återstart

Svenskt Näringsliv har satt samman fem förslag för att återstarta Sverige. Det innehåller satsningar på forskning och utveckling samt sänkt bolagsskatt.

”Sverige gick in i pandemin med en svag produktivitetsutveckling. Det avspeglar den generella investeringsnivån. Men det slår också åt andra hållet, det lönar sig för dåligt att investera i Sverige”, skriver Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke på organisationens hemsida.

Här är Svenskt Näringslivs fem förslag för återstart av Sverige

  • Stärk Sverige som kunskapsnation De samlade investeringarna i forskning och utveckling (FoU) bör öka med en procent av BNP till 2030. Av ökningen bör staten stå för 25 procent och näringslivet för 75 procent.  
  • Underlätta klimatomställningen Svenskt Näringsliv föreslår att den planerade utbyggnaden av stamnätet tidigareläggs med tio år, från 2040 till år 2030. 
  • Frigör potentialen i digitalisering och AI Digitaliseringen påskyndas av krisen och näringslivet är drivande i utvecklingen, men lagar och regler måste uppdateras för att frigöra den fulla potentialen. 
  • Minska regelbördan och underlätta tillståndsprocesser Svenskt Näringsliv vill att regeringen vidtar åtgärder för att sänka företagens regelkostnader och administrativa bördor. 
  • Sänk bolagsskatten Bolagsskatten påverkar direkt mängden investeringar som genomförs och bör i ett första steg sänkas till 18 procent. Regelverket i övrigt behöver också förbättras.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar