Effektivare skatter på klimat- och energiområdet

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:
– FöretagarFörbundet anser att remisstiden för det aktuella förslaget var för kort, särskilt då juli och augusti är semestermånader. Vårt remissvar belyser därför enbart de frågor vi anser är av störst vikt, d.v.s. förslagets karaktär av skattehöjning snarare än skatteväxling samt effekterna på användare av gasol och naturgas.

-Generellt reagerar FöretagarFörbundet på att förslaget är en ”grön skattehöjning” snarare än den gröna skatteväxling som tidigare utlovats av Regeringen. Risken finns därför för att skattehöjningsdelen av skatteväxlingen nu med bristfällig remissprocess hastas igenom, medan skattesänkningsdelen sinkas eller aldrig genomförs. Regeringen bör därför omarbeta förslaget, så att energi- och klimatrelaterade skattesänkningar och skattehöjningar för företag och privatpersoner behandlas samtidigt.

– FöretagarFörbundets främsta sakinvändning mot förslagets innehåll är den kraftiga försämring förslaget innebär för användare av gasol och naturgas. Skatteförändringarna skulle slå hårt mot exempelvis bagerier, stålindustrier, tapet- och pappersprodukttillverkare runt om i landet som använder gasol och naturgas. Vi ser tre viktiga skäl till varför regeringen bör ompröva skatteförslagen på detta område:

1. Högre skatt på gasol och naturgas – Sämre för miljön och klimatet:

Den nya energiskatten riskerar att ge högre koldioxidutsläpp och större miljöbelastning lokalt om industrier fortsätter med eller återgår till oljeanvändning. Att investera och konvertera från olja till andra bränslen bör premieras. Naturgas är ett renare alternativ som på sikt ger möjlighet till 100 procent inblandning av grön biogas för industrier som idag saknar förnyelsebara alternativ. Gas med 25 procent lägre koldioxidutsläpp och närmast noll i andra emissioner, är också ett effektivt bränsle som minskar den totala energiförbrukningen.

2. Högre skatt på gasol och naturgas – Koldioxidläckage och ekonomiska effekter:

Utan att pricka rätt i miljömålen så innebär energiskatteförändringarna ökade utgifter på flera miljoner årligen för mindre och medelstora företag. Skatteförändringarna föreslås träda ikraft år 2011 och ingenting talar för att det ekonomiska läget tills dess förbättrats radikalt. Sämre lönsamhet och uppsägningar av personal är därför troliga konsekvenser. Konkurs alternativt att flytta företag utanför Sverige är andra allvarliga och inte osannolika konsekvenser.

3. Högre skatt på gasol och naturgas – Svårare för biogasen:

Biogas är ett kretslopp som produceras av vattenslam, matavfall, gödsel och andra restprodukter från lantbruket. Avfall kan alltså omvandlas till biogas och nyttjas som el, värme eller drivmedel till bilar och bussar. Vetenskap och politik är eniga om att förnyelsebar biogas har stor potential i Sverige. Naturgasen ger ekonomiska förutsättningar, back-up och en gemensam infrastruktur för all gas. Med regeringens förslag kan naturgasen försvinna från marknaden innan biogasen är mogen att ta över allt större andelar som fordonsbränsle, råvara och energikälla för industrin.

I rådande konjunkturläge är det viktigt att använda både morot och piska. Det tar tid och kräver stora investeringar, lånegarantier och annat för företag som vill byta maskinpark och därmed sin energiförbrukning. Det är stora skillnader i utsläpp mellan olika fossila energikällor. Desto större utsläpp desto högre skatt har varit en bra princip. Det är vansinnigt att nu straffa företag som drastiskt minskat sina utsläpp genom att byta olja till naturgas och på sikt förnyelsebar biogas.

Energiskatten har värderat miljöbelastande utsläpp som exempelvis partiklar, cancerogena ämnen, tungmetaller och restprodukter som aska från förbränning. Att ge alla fossila bränslen samma energiskattenivå som eldningsolja ger en kraftig konkurrensförsämring för gasol och naturgas, samtidigt som oljan förbättrar sitt konkurrensläge. Att öka andelen förnyelsebar energi är viktigt och något vi ställer oss helt bakom. Men enligt vår mening står inte detta i motsats till att vissa företag i ett första steg konverterar från olja till andra fossila energikällor med betydligt lägre utsläpp.

Av Sveriges energitillförsel står oljan fortfarande för nästan en tredjedel, dvs hela 200 TWh är olja. Energigas är mindre än en tiondel jämfört med detta med sina blygsamma 18 TWh. Även om energigas står för en mindre del av energiförsörjningen i Sverige, så berör tillgången till energigas indirekt tusentals arbetstillfällen runt om i landet.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr