BNP ökade kvartal 1

pengar kurva

BNP ökade under årets första kvartal med 0,7 procent jämfört med kvartal 4 under 2023.

Ökningen var avsevärt större  än analytikerna hade räknat med. Deras prognos pekade på nolltillväxt eller en uppgång på 0,1 procent i kvartalstakt.

Med denna revidering bröts den nedgångssvit som började våren 2023, då ekonomin krympte med 0,7 procent under andra kvartalet och fortsatte minska något under de följande kvartalen.

Ett vanligt mått på recession är två kvartal i rad med negativ tillväxt. Enligt denna definition klättrade den svenska ekonomin ur recession under årets första kvartal.

Utveckling i korthet (kvartal 1)

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år. 

  • Hushållens konsumtion minskade med 0,3 procent. Minskade utgifter för transporter bidrog mest till nedgången.
  • Den offentliga konsumtionen ökade med 0,2 procent. De kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg med 0,1 procent och statens konsumtionsutgifter ökade med 0,5 procent.
  • Lagerinvesteringarna drog upp BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter. Varuhandelns lager bidrog mest till uppgången.
  • Fasta bruttoinvesteringar ökade med 0,6 procent. Ökade investeringar i maskiner och inventarier samt vapensystem drev uppgången medan investeringar i bostäder fortsatte att minska.
  • Exporten steg med 0,2 procent medan importen var nästintill oförändrad. Sammantaget bidrog exportnettot till BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.
  • Näringslivets förädlingsvärde ökade med 0,7 procent. De varuproducerande branscherna steg med 1,1 procent och de tjänsteproducerande ökade med 0,6 procent. Förädlingsvärdet inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,2 procent.
  • Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,1 procent. Antalet arbetade timmar minskade med 0,1 procent både i hela ekonomin och inom näringslivet. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,9 procent.
  • Hushållens reala disponibla inkomst minskade med 0,2 procent jämfört med första kvartalet 2023.
  • Den offentliga förvaltningen visade ett underskott på 19,4 miljarder kronor första kvartalet 2024. Det kan jämföras med ett underskott på 13,8 miljarder under motsvarande kvartal 2023.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr