Att inte ärva enskild egendom

Lasse gärdlund rund
En vanlig missuppfattning är att barn (bröstarvingar) per automatik ärver egendom som deras föräldrar innehar med enskild egendom. Så är inte fallet utan även den enskilda egendomen ärvs av den efterlevande maken med fri förfoganderätt, om man inte upprättat ett testamente som förordnar annat. 
Egendom i äktenskap kan, enligt äktenskapsbalken, bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom ett förordnande i gåvobrev eller testamente om att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Även i samboförhållanden kan egendomen, enligt sambolagen, bli enskild egendom genom samboavtal eller genom ett förordnande i gåvobrev eller testamente men denna artikel endast hantering av enskild egendom inom äktenskapet. För att skydda egendom från att ingå i bodelning måste således ett äktenskapsförord eller samboavtal upprättas. För gåvor som ges bort måste det framgår av föreskrifter i gåvobrev att egendomen ska vara mottagarens enskilda för att den inte ska ingå i en eventuell bodelning för gåvotagare.

När egendom är enskild egendom innebär det att den inte ska bodelas vid äktenskapets slut eller vid den ena makens dödsfall. Det är dock viktigt att tänka på att ärvdabalken och äktenskapsbalken regler om makes arvsrätt medför att den först avlidne makens enskilda egendom kan tillfalla den efterlevande maken genom arv.
I samband med dödsfall ska bodelning göras mellan makar som är gifta eftersom äktenskapet upplöses vid den ena makens frånfälle. Egendomens karaktär är avgörande för om den ska ingå i bodelningen. Vid bodelningen beaktas om egendomen utgör giftorättsgods, som ska bodelas, eller enskild egendom, som inte ska bodelas. Efter bodelningen kvarstår den avlidnes kvarlåtenskap, som består av såväl giftorättsgods efter bodelning som samtlig den avlidnes enskilda egendom. 
I denna situation är det vanligt att tro i den situationen att egendom som är enskild därefter ärvs direkt av den avlidnes barn, men så är inte fallet. Enligt ärvdabalkens regler ärver den efterlevande maken, om makarna har gemensamma barn. samtlig egendom oavsett om karaktären varit giftorättsgods eller enskild egendom, dock påverkar det andelarna av vilken den efterlevande maken erhåller med full äganderätt, exempelvis egendom som erhållits genom bodelning, eller fri förfoganderätt, exempelvis egendom som erhålls såsom arv efter den avlidne maken och med ett förordnande om hur egendomen ska hanteras vid den andra makens frånfälle.
Vid bodelningen hålls således giftorättsgods och enskild egendom separerade men i situationen att efterlevande maken ärver så tillfaller även den enskilda egendomen den efterlevande maken. 
Hur egendom ska hanteras vid dödsfall måste regleras i ett testamente, om inte ärvdabalkens regler om arv ska tillämpas. För att bl.a. reglera ovanstående situation med enskild egendom, måste således maken, i ett testamente förordna att dennes enskilda egendom ska ärvas av dennes barn och att egendomen som ärvs ska vara mottagarens enskilda egendom för att arvet därefter inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning.

Lasse Gärdlund
Advokataktiebolaget Gärdlund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr