Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

Den 1 januari 2014 införs ändringar i skatteförfarandelagen om deklarationstidpunkt för
mervärdesskatt. Tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration för
redovisningsperiodens beskattningsår samordnas med tidpunkten för att lämna
inkomstdeklaration.

Krav på kassaregister inom torg- och marknadshandeln

Det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och
marknadshandeln tas bort. Med torg- och marknadshandel avses all handel utom sådan som
en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning
till dessa.

Ändringar i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna om räntefördelning

För att motverka att reglerna utnyttjas för skattedrivna upplägg till delägare i stora
fåmansföretag med många delägare och med många anställda förändras
löneunderlagsregeln med ett kapitalandelskrav, ett tak och en dotterföretagsdefinition.
Därutöver införs en lättnad avseende löneuttagskravet och en utvidgning av det
lönebaserade utrymmet. För att upprätthålla neutraliteten i beskattningen mellan olika företagsformer höjs räntefördelningsräntan med 0,5 procentenheter.

Ett nytt investeraravdrag införs

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag införs ett investeraravdrag.
Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av
mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra
avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital.
Avdrag får göras med hälften av betalningen för andelarna i företaget, dock högst med 650
000 kronor per person och år vilket motsvarar en investering om 1,3 miljoner kronor.

För att få investeraravdrag ska bl.a. följande villkor vara uppfylld:

  • Företaget ska vara ett företag av mindre storlek som uteslutande eller så gott som uteslutande bedriver rörelse.
  • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter och ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.
  • Den som vill göra avdrag får inte under betalningsåret, eller under de två åren närmast före det år då andelarna betalades, ha tagit emot någon värdeöverföring, t.ex. utdelning från företaget, som överstiger ett visst jämförelsebelopp.


Läs mer 
En bra sammanfattning  gjord av Visma Spcs hittar du här

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.