Tre fokusfrågor för ett ännu bättre småföretagarklimat

Företagarförbundet Fria Företagare företräder Sveriges småföretagare framförallt de med upp till 10 anställda. Dessa representerar ca 95 procent av alla företag i Sverige. Det har vi gjort framgångsrikt sedan 1936. Villkoren för att starta, äga och driva företag är av stor vikt för Sveriges ekonomi, jobben och välfärden, därmed betydelse för alla medborgare. Cirka 80 procent av alla nya jobb skapas i småföretag sedan drygt 20 år tillbaka. Genom att minska trösklarna för dessa att växa skulle tiotusentals nya jobb kunna skapas.

Vi anser att synen på företagande i allmänhet och på småföretagens betydelse i synnerhet har förändrats till det bättre. Samtliga politiska partier i Sveriges riksdag har någon form av företagarpolitisk plattform och uttrycker intresse för våra medlemmars synpunkter. Delvis ett resultat av vårt arbete, Trots det anser vi att det händer väldigt litet, alltför sakta och med för lite fokus på de allra minsta företagen.

Vi har här sammanställt de tre viktigaste förslagen till förbättrade villkor som vi, våra medlemmar och andra småföretagare angivit i enkäter och undersökningar. Viktiga för att skapa ett bättre företagsklimat. Vi tror att ett land där det är lätt att starta företag och där det läggs få hinder i vägen för att göra verklighet av sin företagsidé samt driva och utveckla sin verksamhet blir ett mer konkurrenskraftigt, bättre, ekonomiskt starkare och roligare land att leva i.

Sjuklöneansvaret

Reformera sjuklöneansvaret för de minsta företagen
Småföretagen står för mer än hälften av alla arbetstillfällen i Sverige och ca 80 procent av alla nya jobb skapas sedan många år i småföretag med färre än 50 anställda. När medarbetare blir sjuka drabbas de minsta företagen extra hårt. Ett av de största hindren för dessa företag att växa är sjuklöneansvaret. Bland Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar (där merparten har under 10 anställda) anger 6 av 10 småföretagare sjuklöneansvaret som ett stort hinder för att anställa.

Lika många anger att de skulle anställa 1-2 personer inom en 12-månadersperiod om sjuklöneansvaret togs bort. En reformering av sjuklöneansvaret skulle innebära betydligt många fler jobb och därmed ökad tillväxt.

Företagarförbundet Fria Företagare vill därför att:
Sjuklöneansvaret tas bort helt för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda, och reduceras till 7 kalenderdagar för företag med upp till 50 anställda.

Arbetsgivaravgiften

Sänk arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen
Lönekostnaden är den största kostnadsposten och högsta tröskeln för att starta och sedan utveckla verksamheten med fler anställda. En lägre arbetsgivaravgift för de allra minsta företagen kommer att få stora och positiva effekter på både nyföretagande samt viljan att anställa. Inte minst viktigt mot bakgrund av att småföretagen är motorn i Sveriges tillväxt. Det blir också lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. I ett internationellt perspektiv har Sverige hög arbetsgivaravgift, en sänkning mot de ca 20 % som är snittet inom EU är i det sammanhanget också motiverat.   Sänkningen bör ske med att den allmänna löneavgiften på 10,72% (2018) tas bort för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda via ett grundavdrag i arbetsgivaravgiften på årslönesummor upp till en miljon kronor.

Företagarförbundet Fria Företagare vill därför att:
Arbetsgivaravgiften för de allra minsta företagen med upp till 10 anställda sänks med 10,72 %, motsvarande den allmänna löneavgiften, via ett grundavdrag på årslönesummor upp till en miljon kronor. Detta för att göra det lönsammare att starta och driva företag för den enskilde företagaren samt underlätta för och stimulera till anställning av medarbetare.

Arbetsrätten

Modernisera arbetsrätten och LAS för småföretag
Småföretagen står idag för mer än hälften av alla arbetstillfällen och hos dem finns den största tillväxtpotentialen. Att modernisera arbetsrätten genom att anpassa kollektivavtalen till dagens snabbt föränderliga näringsliv och arbetsmarknad med fokus på småföretagen skulle medföra både fler personer i sysselsättning samt bättre förutsättningar för fler småföretag att utvecklas. Proportionalitetsregler, storlek på företag, bör t ex gälla vid konflikter och möjliga konfliktåtgärder.  Fri turordningsrätt för företag upp till 10 anställda skulle stimulera dessa att växa och anställa fler, primärt ungdomar, samtidigt också stärka småföretagens konkurrenskraft. Ett lyckat exempel på detta är det sk ”flexicuritysystemet” i Danmark som bl a fört med sig en väsentligt rörligare arbetsmarknad och betydligt många fler ungdomar i arbete än i Sverige.

Företagarförbundet Fria Företagare vill därför att:
Modernisera arbetsätten och anpassa den till dagens näringsliv och därmed också till småföretagens villkor och förutsättningar. Ta bort turordningsreglerna i LAS för de allra minsta företagen med upp till 10 anställda.

Stäng meny